Pályarendszabályok

Pályarendszabály

(Vasas Óbuda – Folyondár Sportközpont)

Ezen pályarendszabály hatálya kiterjed a Folyondár Sportközpont teljes területére (1037 Budapest, Folyondár utca 15.), üzemeltetőjének használatában lévő területekre, helyiségekre, valamint a Vasas Óbuda hazai mérkőzései alatt lezárt zónákra.

A pályarendszabályt a Vasas Óbuda mérkőzései alatt mindenkinek be kell tartani, függetlenül attól, hogy milyen célból tartózkodik a Sportközpont, illetve a biztonsági zóna területén.

Aki meccsnapon a Folyondár Sportközpont, illetve a biztonsági zóna területére belép, ezen pályarendszabály előírásait, valamint Sportról szóló 2004. évi I. törvény, valamint az MRSZ irányadó szabályzataiban foglaltakat, így különösen Biztonsági Szabályzat rendelkezéseit, valamint a katasztrófa- és munkavédelmi szabályokat, továbbá a vonatkozó jogszabályokat önmagára nézve kötelező érvényűnek fogadja el, és annak fenntartás nélkül aláveti magát.

 

 1. 1 A néző a rendezvény helyszínére akkor léptethető be, ha:
 2. a) Érvényes belépőjeggyel, bérlettel vagy más belépésre jogosító igazolással rendelkezik.

–       A belépőjegy (karszalag) a klub rendezvényeire a kiváltás napján mindaddig belépésre jogosít, amíg azon sérülés nem látható.

–       A belépőjegyek másra a klub engedélyével ruházhatók át, a bérletek nem átruházhatók.

Bárminemű, a belépőjegyekkel vagy a bérletekkel történő visszaélés esetén a rendezők a bérletet vagy belépőjegyet vételárának visszatérítése nélkül érvénytelenítik, és a szabályokat megsértőket a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően és jelen pályarendszabályban leírtaknak megfelelően a rendezvény látogatásától távol tarthatják, illetve kizárhatják.

A 10. életévét be nem töltött gyermek ingyenesen látogathatja a mérkőzést. Ennek feltétele, hogy a szülő érvényes belépőjeggyel, vagy bérlettel rendelkezzen. A gyermek életkorát a belépéskor hivatalos irattal igazolni kell.

 1. b) Ha a beléptetéskor a bérlet vagy a klubkártya birtokosának személyes adatai megegyeznek a személyazonosság igazolására alkalmas, a helyszínen felmutatott igazolványban szereplő adatokkal.
 2. c) Nem áll nyilvánvalóan alkohol, kábítószer vagy más bódító hatású szer befolyása alatt.
 3. d) Nem tart magánál szeszes italt, kábítószert, valamint olyan tárgyat, amely a sportrendezvény megtartását, továbbá mások személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, amelynek birtoklását jogszabály, illetve a sportrendezvényre való bevitelét a szervező megtiltotta. Aki ilyen tárgyat a tiltás ellenére megkísérel a sportlétesítmény területére bevinni, vele szemben a szervező kizárással él;
 4. e) Nem tart magánál mások iránti gyűlöletkeltő, rasszista, antiszemita, mások jogait sértő, az elvárhatóság szerint megbotránkoztató, vagy politikai vélemény kifejezésére alkalmas eszközt, uszító feliratot, zászlót, vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet;
 5. f) Nem tanúsít az elvárhatóság szerint olyan magatartást, mely másokban megbotránkozást, riadalmat kelt, illetve a sportszerű szurkolással össze nem egyeztethető;
 6. h) Nem tart magánál üveget, műanyag flakont vagy sprayt.;
 7. i) Nem áll eltiltás, vagy kitiltás, vagy kizárás hatálya alatt;
 8. j) A ruházatának és csomagjának átvizsgálásához hozzájárul;
 9. k) Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt róla kép- és hangfelvétel készíthető;
 10. l) Tudomásul veszi, hogy a sportrendezvény ideje alatt a rendezők a pályarendszabályokban foglaltak betartását folyamatosan ellenőrzik;
 11. m) A szervező, a rendező, vagy a szervező megbízásából jegyértékesítést végző személy felszólítására személyazonosságát igazolja;
 12. n) A néző a sportrendezvény befejezésének időpontjában, valamint a szervezőnek, a rendezőnek vagy a rendőrségnek a személy- és vagyonbiztonságot veszélyeztető helyzet kialakulása miatt tett felhívására köteles a sportrendezvény helyszínét elhagyni.

o Megfelel a Sporttörvény feltételeinek és az MRSZ által előírt egyéb kritériumoknak.

 

1.2 A szervező köteles azt a résztvevőt, aki a sportrendezvény megtartását, illetve mások személyi és vagyonbiztonságát veszélyezteti, vagy rasszista, gyűlöletre uszító, másokban félelmet keltő, vagy másokat megbotránkoztató, nem a sportszerű szurkolással, buzdítással összefüggő magatartást tanúsít, e magatartások abbahagyására felszólítani.

 

1.3  Ha a résztvevő a sportrendezvény időtartama alatt az 1.1 bekezdésben foglalt feltételeknek nem felel meg, vagy az 1.2 bekezdés szerinti magatartást a rendező figyelmeztetésére nem hagyja abba, a sportrendezvényről eltávolítható.

 

 

 1. A sportrendezvényen résztvevő ruházatának és csomagjának átvizsgálására, személyazonosságának megállapítására, a rendezvényről való eltávolítására, visszatartására a mérkőzés biztosítását végző rendőr, illetve a rendező szerv alkalmazottja vagy megbízottja jogosult.

 

 1. A néző:
 2. a) Kizárólag a belépőjegyen, bérleten, meghívón, illetve belépésre jogosító igazoláson megjelölt belépési ponton keresztül léphet be a sportlétesítmény területére.
 3. b) Nem akadályozhatja a többi résztvevő beléptetését, illetve távozását.  A pályaterületre le nem mászhat, oda semmilyen tárgyat nem dobhat be.
 4. c) A létesítményt – amennyiben arról a szervező, rendező, vagy a rendőrség másképpen nem rendelkezik – csak a belépési ponton hagyhatja el.
 5. d) Előzetes tájékoztatást követően a szektorban a rendőrség által előírtak szerint visszatartható.
 6. e) Biztonsági okból a résztvevők meghatározott csoportja a rendező döntése alapján a bérlet vagy a belépőjegy által meghatározottól eltérő szektorba átirányítható.

 

 1. A Sportközpont illetve a biztonsági zóna területén a nézőkön kívül, más célból tartózkodó személyekre külön rendszabályok vonatkoznak.

 

 1. Aki a rendezvényen a létesítménynek a nézőktől vagy a nézők meghatározott csoportjától elzárt területére jogosulatlanul belép, ott tartózkodik, vagy e területre a sportrendezvény megtartását vagy mások testi épségét veszélyeztető tárgyat bedob, bűncselekményt követ el. A jogsértést elkövető személyt a rendezők a jogszabályok rendelkezései szerint visszatartják, szükség esetén elkülönítik, és a rendőrhatóságnak átadják.

 

 1. A néző a sportrendezvényen:
 2. a) Köteles betartani a pályarendszabályok rendelkezéseit, a szervező által meghatározott előírásokat, illetve a rendezők utasításait.
 3. b) Nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvény rendjét megzavarja vagy meghiúsítja, a sportrendezvényen résztvevők személyi- és vagyonbiztonságát veszélyezteti, illetve mások ruházatát szándékosan beszennyezheti.
 4. c) Köteles a dohányzással kapcsolatos rendelkezéseket betartani. Dohányozni csak a kijelölt helyeken szabad.
 5. d) Nem tanúsíthat mások iránti gyűlöletkeltő, rasszista, antiszemita, mások jogait sértő, az elvárhatóság szerint megbotránkoztató magatartást, illetve nem helyezhet el a Pályarendszabály hatálya alatt álló területen politikai vélemény kifejezésére alkalmas eszközt, uszító feliratot, zászlót, vagy jogszabály által tiltott önkényuralmi jelképet. A szervező felhívja a figyelmet, hogy e magatartás bűncselekményt valósíthat meg, és ellenkezik a sport egyetemes céljaival, valamint a Vasas Röplabda Kft. és a Vasas Sport Club szellemiségével.
 6. e) Köteles a szervezőnek, rendezőnek vagy a rendőrségnek a felhívására a sportrendezvény helyszínét elhagyni.
 7. f) A sportrendezvény többi résztvevőjét nem zavarhatja magatartásával, különösen trágár vagy illetlen szavak bekiabálásával, ilyen gesztusok mutatásával. Ilyen esetben felszólítható tevékenységének abbahagyására.
 8. j) A lépcsőkön – az ülőhelyének megközelítésén vagy távozásán kívül – nem tartózkodhat.
 9. k) Kép- és hangfelvételt a rendező, szervező külön engedélye nélkül csak saját felhasználásra készíthet. A felvételeket a sportlétesítmény területéről nem sugározhatja ki, illetve semmilyen formában nem teheti közzé.
 10. l) A résztvevő minden vele szemben elkövetett vélelmezett jogsértést, más résztvevő vagy rendező által okozott kárt vagy egyéb sérelmet a cselekmény megtörténtét követő 72 órán belül a klubhonlapon megadott elérhetőségein levélben vagy emailben () jelezhet, a bejelentést a klub köteles a lehető leghamarabb megvizsgálni és a vizsgálat végeztével annak eredményéről a bejelentőt a bejelentés formájának megfelelően tájékoztatni.

 

 1. Amennyiben a pályarendszabályokban leírtakat, illetve a jogszabályok rendelkezéseit a résztvevő nem tartja be, a sportrendezvényről a jogszabályok szerint eltávolításra, vagy a rendőrség kiérkezéséig a jogszabályok szerint visszatartásra kerülhet.
 2.  A néző köteles betartani a szervező által meghatározott biztonsági előírásokat. A néző nem folytathat olyan tevékenységet, amely a sportrendezvényt megzavarja, meghiúsítja vagy a sportrendezvényen résztvevők, az arra érkezők vagy az onnan távozók személyiségi jogait vagy vagyoni javait sérti vagy veszélyezteti. Ezen kötelezettség megszegéséből eredő, a csarnokban bekövetkezett  kárért a néző a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint köteles sérelemdíjat fizetni, illetve tartozik a kártérítési felelősségre vonatkozó általános szabályok szerinti kártérítéssel.

A kártérítési felelősség nem érinti a résztvevő szabálysértési vagy büntetőjogi vagy egyéb felelősségét. A kárt okozó a sportszervezet, illetve a létesítmény üzemeltetője részére minden, a cselekményéből származó szándékosan okozott anyagi kárt köteles megtéríteni, ha a károkozó objektív beazonosítása megtörtént.

 

 1. A sportrendezvények biztonságos lebonyolítása érdekében a szervező:
 2. a) A sportrendezvényen résztvevőt a beléptetés feltételeiről, az ellenőrzés módjáról és az eltávolítás lehetőségéről a létesítményen területén jól látható módon tájékoztatja.
 3. b) Gondoskodik a pályarendszabályok értelmében be nem vihető tárgyak dokumentált átvételéről, biztonságos megőrzéséről, és a jogosult részére távozásakor történő visszaadásáról, amennyiben ezek birtoklása jogszabályba nem ütközik. Közbiztonságra különösen veszélyes, vagy olyan tárgy feltalálás esetén, melynek birtoklása jogszabályba ütközik, a rendező a résztvevőt a rendőrség képviselőjének köteles átadni.

Amennyiben a be nem vihető tárgyakért a tulajdonos a sportrendezvény befejezésétől számított két órán belül nem jelentkezik, a szervező vagy a rendező a felelős őrzés szabályai szerint jár el.

 

 1. A bűncselekmény, szabálysértés elkövetőivel szemben a szervező, a rendező a rendőrséggel együttműködve minden törvényes eszközzel fellép.

 

 1. Ha a sportrendezvény elmaradt, illetve nézők kizárásával, vagy a nézőszám korlátozásával került megrendezésre, a belépőjegy ellenértéke három munkanapon belül visszatérítésre kerül. Ha a sportrendezvény megszakadt, a megismételt rendezvényre a belépőjegy érvényes. Erről a klub honlapján tájékoztatja a szurkolókat. (www.vasasvolleyball.hu)

 

 1. A szervező fenntartja annak lehetőségét, hogy bizonyos rendezvényeken pályarendszabály-kiegészítés léphet életbe.

 

 1. A klub jogosult az általa szervezett sportrendezvény esetén a sportrendezvényről a sporttörvény vagy a Pályarendszabály megsértése miatt eltávolított személy részére a belépőjegy-eladást megtagadni, valamint megakadályozni, hogy a sportrendezvényen részt vehessen (a továbbiakban együtt: sportrendezvényen történő részvételből való kizárás).

14.1  A sportrendezvényen történő részvételből való kizárás időtartama hat hónapnál rövidebb nem lehet és a klub által szervezett minden sportrendezvényre vonatkozó kizárás esetén a két évet, a meghatározott sportlétesítményre vonatkozó kizárás esetén a négy évet nem haladhatja meg.

 

14.2 A sportrendezvényen történő részvételből való kizárásra vonatkozó döntés ellen a néző bírósághoz fordulhat.

 

14.3 A sportrendezvényen történő részvételből kizárható az a személy is, akit a Sporttörvény 71. § (3) bekezdése alapján el kellett volna távolítani, de erre azért nem került sor, mert a sportrendezvény helyszínén való szervezői (rendezői) beavatkozás következtében olyan nézői cselekmény volt várható, amely a sportrendezvény biztonságát aránytalanul veszélyeztette volna.

 

14.4 A klub az általa kizárt személy nevét, születési helyét és idejét, a kizárás időtartamát, a sportlétesítmény megnevezését, valamint azon sportrendezvények körét, amelyre kizárás hatálya kiterjed, 3 napon belül továbbítja a sportrendészeti nyilvántartásba.

 

 1. Jelen Pályarendszabályban nem vagy nem részletesen szabályozott kérdésekben a Sportról Szóló Törvény, az MRSZ és a CEV rendelkezései valamint a klub egyéb szabályzatai az irányadóak.

Támogatóink

Arany támogató

Ezüst támogató

Bronz támogató